• Kunde
  Fellesorganisasjonen
 • Kategori
  Organisasjonsutvikling
 • Vår kontakt
  Grunde Fredriksen
Oppgaven

I 2015 besluttet landsmøtet i Fellesorganisasjonen (FO) at det skulle gjennomføres en komplett gjennomgang av organisasjonen over fire år.
Fellesorganisasjonen ønsket økt profesjonalitet, styrket politisk gjennomslagskraft og forsterket måloppnåelse. Varde Hartmark ble invitert til å bistå gjennom hele prosessen.

Løsning

Organisasjonsutvikling i medlemsbaserte organisasjoner krever stor grad av involvering av berørte parter. Derfor la vi opp til et tett samarbeid med FO, helt fra starten i 2016.
Vi startet med en analyse av utfordringene til FO, hvor formålet var å danne et tydelig bilde av de mest sentrale utfordringene og sikre at målrettede tiltak ble iverksatt hvor behovet var størst.
Etter organisasjonsanalysen ble både tillitsvalgte og fylkeslag involvert i prosessen for å sikre forankring og én felles problemforståelse. Dette var en viktig del av prosjektet fordi organisasjonen ble forberedt på tiltakene som ville komme, samtidig som vi fikk løftet frem viktige innspill fra organisasjonen ute.

I samarbeid med FO benyttet vi følgende metoder:

 • Kvalitative og kvantitative analyser
 • Spørreundersøkelser
 • Intervjuer
 • Workshops

I 2018 og 2019 startet vi med implementering av tiltakene analysen hadde pekt på. Spesielt var disse rettet mot arbeidsflyt i organisasjonen og organisering og ledelse i administrasjonen.
Store organisasjonsutviklingsprosjekter står alltid i fare for å miste fart og retning. Derfor fokuserte vi på å være “tett på” hele veien for å holde blikket på mål og sikre den nødvendige fremdriften i prosjektet

Resultat

Den grundige tilnærmingen vi valgte i prosjektet sikret en felles problemforståelse i hele organisasjonen og førte til at tillitsvalgte, medlemmer og ansatte forstod og var klare for endringene som skulle komme – også de mindre populære. En ny organisering av forbundskontoret ble implementert, som blant annet innebar en todeling av lederansvaret mellom politisk- og administrativt arbeid.
I tillegg utviklet Varde Hartmark flere verktøy som ga forbundskontoret bedre styringsinformasjon, tydeligere rolleforståelse og bedre samhandling.

Kontaktperson Varde Hartmark

Grunde Fredriksen
grunde.fredriksen@vardehartmark.no