• Kunde
    DFØ
  • Kategori
    Lederutvikling
  • Vår kontakt
    Terje Uthusli
Utfordring og mål

Varde Hartmark ble tildelt en kontrakt i 2019 om å utvikle og gjennomføre et utviklingsprogram for lederne i Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Tittelen var «Helhetlig ledelse». Direktoratet er lokalisert på tre steder i Norge, og noe av utfordringen var å skape en ledelsespraksis som er gjenkjennelig og effektiv i alle deler av organisasjonen. DFØ har vært, og er fortsatt, i en endringsprosess, så behovet for god og profesjonell endringsledelse er stort

Løsning

Som vanlig i slike oppdrag startet vi med å gjennomføre en innledende kartlegging. Først og fremst ved semistrukturerte samtaler med ledere og nøkkelpersoner, men også gjennom analyser og dokumentstudier. Dette gir et grunnlag for å skreddersy programmet og å nyansere tilpasningen til de ulike avdelinger og divisjoner. Gjennomgangstemaet var «samarbeid på tvers», men etter hvert som organisasjonen vokste i programperioden ble det også sterkere fokus på rolleavklaringer, delegering, det å lede ledere og en felles virksomhetskultur. Etter at organisasjonen ble så stor at det ble innført et nytt ledernivå, har det vært fokusert på å etablere og utvikle gode og velfungerende ledergrupper. Dette har foregått både fysisk og digitalt.

Om oppdraget

Varde Hartmark har gjennomført lederevaluering for alle DFØ's ledere ved hjelp av en nyutviklet interaktiv metode (VH360). Dette gir lederne mulighet til å arbeide med sin utviklingsplan i samarbeid med nærmeste leder over lang tid. Det produseres også aggregerte resultater slik at avdelinger og divisjoner finner felles styrker og svakheter i ledergruppene, samt hva som er samlet sett direktoratets viktigste utfordringer og styrker innen ledelse. Arbeidet inkluderer kartlegging, analyse, coaching og samlinger både på divisjons-, seksjons-, og toppledernivå, samt individuelle samtaler med alle ledere.

Hele veien er Varde Hartmark's fokus å istandsette lederne og ledergruppene til å sikre egen oppfølging og videre utvikling. Ambisjon har vært å fasilitere gode diskusjoner for å identifisere utviklingsområder, og målene har blitt utarbeidet i tett dialog med DFØ's ledere. Det har blitt utarbeidet konkrete mål, både på individ og på gruppenivå, med det formål å skape mer dynamiske ledergrupper samt å utvikle individuelle lederferdigheter. Gjennomgående i programmet er å skape et samlet DFØ gjennom helhetlig ledelse.

Én av metodene som ble benyttet i dette arbeidet kaller vi for Virkelighetskalibrering. Her blir lederne utfordret med 26 hypoteser/påstander, hvor de selv tar stilling til om påstanden er treffende for deres ledergruppe, og om dette er et område de ønsker å jobbe videre med og forbedre. Målet med denne analysen er å skape felles virkelighetsoppfatning, sikre eierskap til problemene som skal løses, og en god gruppedynamikk. En grunnleggende forutsetning for å enes om felles mål og retning.

I tillegg til Virkelighetskalibrering og VH360 har det blitt foretatt individuelle preferansekartlegginger (JTI) og Teamkompass-analyse av samtlige ledere og ledergrupper, både for å se på den enkeltes preferanser og for å se på sammensetning av de ulike ledergruppene. Gjennom denne kartleggingen og analysen identifiserer vi ledergruppenes styrker så vel som områder de må være obs på.

Hver ledergruppe har unike utfordringer, og selv om alle er del av et helhetlig lederutviklingsprogram, får alle ledere og ledergrupper unikt tilpassede program for å ta tak i deres utfordringer.

I løpet av programmet har deler av DiFi /Digdir blitt innlemmet i DFØ slik at programmet også ble utvidet til å inkludere og «onboarde» flere helt nye ledergrupper, men fortsatt med målsetning om å «Helhetlig ledelse» og ett DFØ

Tilleggskommentar

Da korona-situasjonen, våren 2020, satte en stopper for fysiske samlinger, sikret Varde Hartmark fortsatt fremdrift i lederutviklingsprogrammet ved å omstille seg og tilrettelegge for en komplett digital gjennomføring av DFØ's lederforum for over 60 ledere. Forumet ble gjennomført på Varde Hartmark's egenutviklede plattform for digital møtegjennomføring, VHGO.  Gjennom resten av 2020 og ut i 2021 ble det gjennomført en rekke fysiske ledersamlinger da det lot seg gjøre, men ellers digitale samlinger som fungerte langt over ledernes forventning. Dette har gjort at vi har sikret kontinuitet i programmet og således i ledernes og ledergruppenes utvikling.

Programmet er fortsatt i gang og varer ut 2021